ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້: ການເລືອກຊື້ໝວກກັນກະທົບທີຖືກຕ້ອງ (20-08-2015)


   

  ຖ້າສັງເກີດ ການນຳໃຊ້ໝວກກັນກະທົບຂອງບ້ານເຮົາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ ແລະ ຜູ້ຊ້ອນ ຍັງຖືເບົາ ແລະ ປະໝາດ. ຈົນຫຼາຍໆຄັງໆ ເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຈິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການບາດເຈັບ, ສູນເສຍຊີວິດ ຫຼາຍໆກໍລະນີ. ບັນຫຼັກ ແມ່ນຫົວຖືກກະທົບ.

  ມີຫຼາຍຄົນ ກໍ່ສວມໝວກກັນກະທົບ ພຽງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕຳຫຼວດເປົ່າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈຢ່າງຈິງຈັງ ວ່າໝວກກັນກະທົບທີ່ເຮົາສວມໃສ່ນັ້ນ ມັນຊ່ວຍປົກປ້ອງຫົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ແທ້ບໍ່.

  ມື້ນີ້ ທີມງານປະກາດ ຂໍແນະນຳ ວິທີການເລືອກ ໝວກກັນກະທົບ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຊີວິດຂອງທ່ານ.

  1. ໝວກກັນກະທົບ ຂະໜາດ 3/4 (3/4 Helmet) : ຖືເປັນແບບທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ດີສົມຄວນ.  ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານຫຼັງຂອງໝວກ ທີ່ປົກຮອດບ່າ. ເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຫົວໄດ້ດີ. ແຕ່ວ່າມີຈຸດດ້ອຍ ໃນການປົກປ້ອງຄາງ. ສະນັ້ນ, ຖ້າຄາງກະໄຕ ໄປກະທົບໃສ່ກັບຂອງແຂງ ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບ. ສະຫຼຸບແມ່ນ ປ້ອງກັນໄດ້ສ່ວນຫົວ ແຕ່ຍັງຄາງກະໄຕ.

  2. ໝວກກັນກະທົບ ປະເພດ Modular Helmet: ເຊິ່ງ ເປັນແບບທີ່ຖືກອອກແບບມາໄດ້ດີ ເພາະຮູບຊົງແມ່ນປົກຫຸ້ມດ້ານຫົວທາງຫຼັງ ແລະ ມີດ້ານໜ້າ ປົກລົງຮອດຄາງ. ເປັນແບບທີ່ໃຫ້ຄວາມປອດໄພໄດ້ດີສົມຄວນ.

  3. ໝວກກັນກະທົບ ປະເພດ Full Face Helmet (ປົກຫຸ້ມທັງໝົດ), ຖ້ເປັນແບບທີ່ ດີທີ່ສຸດ, ແມ້ກະທັງ ນັກແຂ່ງລົດຈັກ ກໍ່ໃສ່ແບບນີ້. ເພາະມັນໃຫ້ການປົກປ້ອງຫົວແບບຮອບດ້ານ.

  4. ໝວກກັນກະທົບ ແບບເຄີ່ງດຽວ (Half Helmet): ເປັນແບບທີ່ ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຊື້ມາໃຊ້ ເພາະ ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ແລະ ເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ ກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະປົກປ້ອງຫົວໄດ້.


  ຮັກຊີວິດ ຕ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ທັງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ຊ້ອນ ລົດຈັກ.

  ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍຈາກ: ທີມງານ ປະກາດ
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  www.pakaad.com

ຂ່າວອື່ນ